Polityka prywatności - ochrona danych osobowych

Cieszymy się z Państwa wizyty na tej stronie internetowej i zainteresowania DER podróżami. Troszczymy się o Państwa prywatność i powierzone nam dane. Oczywiście przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych. Poniżej informujemy Państwa jakie dane są przez nas zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej i w jaki sposób je przetwarzamy i przechowujemy.

Odwiedzanie naszych stron internetowych nie wiąże się z przekazywaniem nam danych odnoszących się do Państwa osoby. Podczas Państwa wizyty pewne anonimowe dane mogą być przekazywane w sposób bierny. W ten sposób dowiadujemy się jedynie o: nazwie Państwa dostawcy internetowego, nazwie strony, z której Państwo weszli do naszego serwisu oraz o nazwie i wersji Państwa oprogramowania (wyszukiwarki i systemu operacyjnego), a także o adresach poszczególnych podstron, które Państwo u nas odwiedzili. Na tej podstawie nie można analizować profilu użytkownika. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane dopiero wtedy, gdy skorzystają Państwo z określonych świadczeń lub gdy prześlą zapytanie o ofertę.

Administrator Danych Osobowych - dane, kontakt.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DERTOUR DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą: Humboldtstraße 140, 51149 Koeln, Niemcy, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w związku z realizacją umowy turystycznej.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych [Betrieblicher Datenschutzbeauftragter] Kontakt: datenschutz@dertouristik.com

Pytania w języku polskim do Administratora Danych Osobowych (DERTOUR DEUTSCHLAND GmbH) można przesłać za pośrednictwem Dertour Polska - czyli generalnego agenta sprzedaży (GSA) na adres: rodo@dertour.pl

NEWSLETTER i DER CZAT są jedynymi procesami przetwarzania danych osobowych związanym ze stroną dertour.pl, w którym Dertour Polska Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych
Formularz zapisu do newslettera znajduje się na stronie dertour.pl pod adresem: https://dertour.pl/mailing DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zakres, cel i czas przetwarzania Państwa danych osobowych

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie umowy turystycznej oraz przygotowanie oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres podstawowy: imię i nazwisko; płeć, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) Do realizacji niektórych usług turystycznych są wymagane inne dane (np. numer paszportu); każdorazowo zostaną Państwo poinformowani, jeżeli zajdzie konieczność podania takich danych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy ustawy o Imprezach Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (3 lata)

Zakres podstawowy: imię i nazwisko; płeć, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Udostępnianie danych

Państwa dane osobowe będą udostępniane w stopniu minimalnym, niezbędnym do realizacji usług turystycznych innym odbiorcom np.: ubezpieczycielom, przewoźnikom, hotelarzom, dostawcom innych usług powiązanych (np.: wypożyczalnie samochodów, parkingi), kontrahentom realizującym usługi na rzecz DER Touristik na podstawie zawartych umów.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

W celu realizacji umowy zawartej z DERTOUR DEUTSCHLAND GmbH dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). DERTOUR DEUTSCHLAND GmbH deklaruje, że przekazywanie to, jeżeli konieczne, nastąpi w sposób zabezpieczony i kontrolowany.

Zgodnie z przepisami RODO macie Państwo prawo do

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia tych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe tutaj: www.giodo.gov.pl),

Obsługa plików cookie

Nasz serwis wykorzystuje sesyjne pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu, aby mogli Państwo korzystać z niektórych opcji (np. zapamiętane oferty). Dodatkowo za pomocą stałych plików cookie badane jest wykorzystanie poszczególnych stron naszego serwisu WWW. Informacje te zbieramy w celu optymalnego dopasowania naszych usług i świadczeń do Państwa oczekiwań i stałego ich ulepszania. Pliki cookie na naszej stronie nie obejmują, nie zapamiętują, ani nie przekazują dalej Państwa danych osobowych lub danych dotyczących logowania i innych danych, które umożliwiłyby kojarzenie i wyciąganie wniosków odnośnie konkretnych osób.

Dowiedz się więcej o naszej polityce COOKIES

Zasady bezpieczeństwa

Wykorzystaliśmy dostępne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych są zobligowane do przestrzegania stosownych przepisów ochrony danych osobowych. Ewentualne pytania związane z ochroną danych osobowych przez DERTOUR prosimy kierować na adres e-Mail: datenschutz@dertouristik.com.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych w naszym koncernie - https://www.dertour.de/ibecontent/datenschutz

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500