Zgłoś naruszenie

Jeśli istnieje podejrzenie, że w firmie dochodzi do naruszenia wewnętrznych przepisów lub wręcz popełnione jest przestępstwo, osoby odpowiedzialne są zobowiązane do zgłoszenia takich podejrzeń. Naruszenia obowiązujących przepisów (compliance) można teraz łatwo przesyłać drogą elektroniczną do Grupy REWE.

Niewłaściwe zachowania w miejscu pracy - zwłaszcza związane z przekupstwem i korupcją - mogą wyrządzić ogromne szkody nie tylko przedsiębiorstwu i jego pracownikom, ale także całemu społeczeństwu. Pracownicy i osoby z zewnętrz, które wskazują na niewłaściwe postępowanie, są często określani w żargonie międzynarodowym jako "whistleblower" (informatorzy/sygnaliści). Przekazując informacje dotyczące naruszeń, wykazują się oni odwagą i uczciwością. Obowiązkiem przedsiębiorstw jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony. Osoby zgłaszające nieprawidłowości nie mogą ponosić żadnych negatywnych konsekwencji.

Nowe prawo chroniące informatorów ("whistleblower")

W celu ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości, UE przyjęła tak zwaną "Dyrektywę Whistleblower", która jest obecnie implementowana do prawa krajowego. Ta tak zwana ustawa o ochronie informatorów zobowiązuje firmy zatrudniające ponad 50 pracowników do ustanowienia wewnętrznych kanałów umożliwiających zgłaszanie naruszeń (compliance) w określonych okresach przejściowych. Ma to na celu ułatwienie  zgłaszania nieprawidłowości.

Grupa REWE wprowadza cyfrową platformę służącą do zgłaszania naruszeń

Dotychczas w Grupie REWE można było zgłaszać naruszenia przepisów za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie. Jako nowoczesne przedsiębiorstwo preferujące innowacyjne rozwiązania, Grupa REWE stworzyła cyfrowy kanał zgłaszania naruszeń: Dzięki REWE Group Hintbox zgłaszanie nieprawidłowości jest teraz wyjątkowo łatwe – na życzenie także anonimowo. Nowe narzędzie umożliwia również bezproblemową, zgodną z zasadami ochrony danych osobowych komunikację pomiędzy informatorami a odpowiedzialnymi działami ds. zgodności (compliance) w Grupie REWE. Osoby, które chcą zgłosić naruszenia bez korzystania z narzędzia cyfrowego, mogą nadal kontaktować się z rzecznikiem Grupy REWE.

Hintbox Grupy REWE będzie dostępny zarówno dla pracowników, jak i podmiotów zewnętrznych w języku niemieckim, angielskim i wielu innych językach za pośrednictwem Internetu. Kodeks postępowania Grupy REWE, który został zaktualizowany w 2020 roku, został również uzupełniony o informacje na temat nowej platformy.

Chcą Państwo zgłosić naruszenie? >>

***

Skargi dotyczące ryzyka związanego z prawami człowieka lub środowiskiem naturalnym lub naruszenia obowiązków

Nasza procedura składania skarg na mocy ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (niemiecka ustawa Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz/LkSG – przyp. tłum.) gwarantuje wiarygodne i przejrzyste postępowanie w przypadku skarg dotyczących naruszeń praw człowieka lub obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Mogą być zgłaszane podejrzane przypadki np. pracy przymusowej, pracy dzieci, dyskryminacji lub szkodliwego zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, a także szkodliwe emitowanie hałasu i nadmierne zużycie wody, które są związane z Grupą DERTOUR DEUTSCHLAND GmbH. Skargi mogą być składane drogą elektroniczną przez pracowników i osoby z zewnątrz za pośrednictwem kanału reklamacyjnego Grupy DERTOUR DEUTSCHLAND GmbH w ramach Grupy REWE – na życzenie także anonimowo.

Skargi klientek i klientów, na przykład dotyczące jakości produktów i usług Grupy DERTOUR DEUTSCHLAND GmbH, nie są uznawane za skargi dotyczące ryzyka związanego z prawami człowieka lub środowiskiem naturalnym lub naruszenia obowiązków. W tej sprawie prosimy o kontakt z działami obsługi klienta i infoliniami.

Wyraźnie zachęcamy pracowników i podmioty zewnętrzne do informowania nas o wszelkich podejrzeniach dotyczących ryzyka związanego z prawami człowieka lub środowiskiem naturalnym lub naruszenia obowiązków. Osoby zgłaszające nieprawidłowości nie mogą być narażone na jakiekolwiek niedogodności w ramach obowiązków zawodowych w następstwie składania skarg. Procedura rozpatrywania skarg przebiega zgodnie z określonym procesem, który jest również określony w regulaminie. Przez cały czas gwarantowane jest bezstronne działanie. Osoby zaangażowane w tę procedurę działają zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i mają obowiązek zachowania poufności.  

Zgłoszenie naruszeń związanych z prawami człowieka lub środowiskiem naturalnym. >>